Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes kennen we niet…

Deze algemene voorwaarden van MOEZTUYN zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van welke aard dan ook die met MOEZTUYN zijn aangegaan, ongeacht andersluidende bepalingen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de onderstaande betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Opdrachtgever: de wederpartij van MOEZTUYN.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en MOEZTUYN.

Door het aangaan van een overeenkomst met MOEZTUYN verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en met deze akkoord gaat.

Artikel 1.
Offertes en overeenkomsten
1. Offertes van MOEZTUYN zijn vrijblijvend; zij zijn een maand geldig, tenzij anders aangegeven.
2. MOEZTUYN is uitsluitend aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend aan MOEZTUYN is bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en MOEZTUYN zijn alleen geldig na een aanvullend of gewijzigd voorstel dat door beide partijen is aanvaard.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht MOEZTUYN niet om een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te verrichten.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. MOEZTUYN heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen; de hieruit voortvloeiende eventuele directe of indirecte extra kosten mogen met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 2.
Wijziging, opschorting en ontbinding
1. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehoud of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien MOEZTUYN schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
2. Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst op te zeggen, tenzij MOEZTUYN met annulering instemt.
3. MOEZTUYN is gerechtigd door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan MOEZTUYN, indien bekend met deze informatie, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. Indien na uitvoering van werkzaamheden blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever is verstrekt waardoor de opdracht niet naar behoren kon worden uitgevoerd, is opdrachtgever verplicht het in offerte overeengekomen bedrag te voldoen.
4. Elk der partijen heeft het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd.
5. In een situatie als bedoeld in de punten 3 en 4, heeft MOEZTUYN het recht om zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens te vorderen op de opdrachtgever.
6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, behoudt MOEZTUYN zich het recht voor om nakoming voor zover er al werkzaamheden zijn uitgevoerd van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
7. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht MOEZTUYN te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel 3.
Uitvoering en garantie
1. MOEZTUYN zal zorgdragen voor een vakbekwame uitvoering van de werkzaamheden.
2. Ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst zal de opdrachtgever MOEZTUYN steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan MOEZTUYN is verstrekt, heeft MOEZTUYN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen.
4. MOEZTUYN is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van derden te laten uitvoeren.
5. In geval MOEZTUYN om wat voor redenen dan ook niet (meer) in staat is de opdracht uit te voeren, zal MOEZTUYN zoeken naar andere, vakbekwame personen als vervanger. Indien binnen zes weken nadat de noodzaak tot vervanging is gebleken door de opdrachtgever is vastgesteld dat hieraan door MOEZTUYN niet kan worden voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd naar eigen goeddunken te handelen en zelf voor adequate vervanging zorg te dragen.
6. Indien MOEZTUYN verwacht dat de vervanging zoals in de laatste zin van punt 5 vermeld, de resultaten van de dienstverlening in negatieve zin zullen beïnvloeden, is MOEZTUYN gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
7. In de situatie als bedoeld in punt 6 heeft MOEZTUYN het recht om, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens te vorderen op de opdrachtgever.
8. Klachten over de door MOEZTUYN verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MOEZTUYN.
9. Indien een klacht gegrond is, zal MOEZTUYN de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever aangeeft dat dit inmiddels voor hem/haar zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal MOEZTUYN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de punten 1 tot en met 4 van Artikel 4.

‍Artikel 4.
Aansprakelijkheid
1. MOEZTUYN is ter zake van wanprestatie slechts aansprakelijk, indien na deugdelijke ingebrekestelling door de opdrachtgever deze de overeenkomst tussentijds beëindigt. De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. De aansprakelijkheid van MOEZTUYN beperkt zich tot de extra kosten van opdrachtgever die het directe gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht.
2. Behoudens de aansprakelijkheid zoals in punt 1 vermeld, kan MOEZTUYN niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade, waaronder schade door derden veroorzaakt, gevolgschade en schade veroorzaakt door discontinuïteit, tenzij de verzekeraar van MOEZTUYN deze schade dekt en erkent.
3. De opdrachtgever vrijwaart MOEZTUYN voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de medewerkers van de opdrachtgever.
4. De totale aansprakelijkheid uit hoofde van de dienstverlening door MOEZTUYN is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag ter zake van de dienstverlening. In geval van maandelijkse betalingen is het bedrag in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het door MOEZTUYN gemiddelde gefactureerde maandbedrag ter zake van de dienstverlening gerekend over de laatste drie maanden.
5. MOEZTUYN is niet aansprakelijk voor schade anders dan die uit hoofde van de dienstverlening (punten 1, 2 en 3), tenzij deze zijn ontstaan door opzet of door grove schuld van MOEZTUYN. Indien MOEZTUYN toch aansprakelijk blijkt, dan zal deze aansprakelijkheid nimmer verder gaan dan het bedrag van de dekking die door de verzekeraar van MOEZTUYN wordt gegeven c.q. erkend.

Artikel 5.
Belemmeringen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen wordt geconstateerd dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, dan wel bij een van de partijen gerede twijfel ontstaat aan de in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaten binnen het overeengekomen bedrag, is deze partij gehouden de andere partij hiervan onverwijld in kennis te stellen teneinde gezamenlijk na te gaan hoe deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
2. Indien de in punt 1 genoemde belemmeringen niet kunnen worden opgeheven, kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door een of beide partijen worden beëindigd.

Artikel 6.
Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht
1. Iedere vreemde oorzaak en iedere buitengewone omstandigheid, die in redelijkheid niet tot het risico van één van beide partijen behoort, leveren voor MOEZTUYN overmacht op. Dit ontheft MOEZTUYN van verplichtingen tot uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of hoe ook genaamd kan eisen. MOEZTUYN dient de opdrachtgever direct schriftelijk in kennis te stellen van de situatie.
2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan twee maanden wegens overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, is de andere partij gerechtigd om met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, òf de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
3. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmacht toestand intrad.

Artikel 7.
Facturatie en betaling
1. Betaling van factuurbedragen voor de kosten uit hoofde van de dienstverlening door MOEZTUYN en/of voor vergoedingen van andere door MOEZTUYN te maken declarabele kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht dient te geschieden binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum door bijschrijving op de opgegeven rekening van MOEZTUYN. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur door de opdrachtgever is ontvangen.
3. MOEZTUYN kan, indien nodig, zowel vóór als na het totstandkomen van eenovereenkomst, van elke opdrachtgever zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van de vordering. Indien die zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, is MOEZTUYN gerechtigd de overeenkomst dooreen enkele schriftelijke mededeling te ontbinden of op te schorten. MOEZTUYN behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.
4. MOEZTUYN is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn is ontvangen, gerekend vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaatshad moeten vinden, aan de opdrachtgever een rentevergoeding te vorderen over het verschuldigde bedrag tegen een rente die gelijk is aan het promesse discontovan de Nederlandsche Bank, vermeerderd met 3%.
5. MOEZTUYN is gerechtigd, buiten hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle door de niet betaling veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vorderen, waaronder begrepen de kosten aan alle instanties van MOEZTUYN zelf, zoals advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau.

Artikel 8.
Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door MOEZTUYN verleende diensten of geleverde producten kunnen worden uitgeoefend op grondvan de Auteurswet, berusten bij MOEZTUYN.
2. MOEZTUYN behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. MOEZTUYN verleent opdrachtgever het recht de resultaten van de dienstverlening om niet te gebruiken, welk recht niet eindigt bij beëindiging of ontbinding van een overeenkomst.
4. Alle door MOEZTUYN verstrekte stukken zoals rapporten, ontwerpadviezen, schetsen, tekeningen of hand-outs, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van MOEZTUYN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9.
Geheimhouding
1. Partijen zullen maatregelen treffen om geheimhouding te doen verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan ieder der partijen kennisneemt in het kader van de opdracht.
2. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplicht en in stand.


Artikel 10.
Geschillen en toepasselijk recht
1. Bij geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Indien dat onmogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MOEZTUYN is gevestigd.
2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2023 – MOEZTUYN.